Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
Đăng bởi: Admin lúc 29/08/2019
:

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013
Đăng bởi: Admin lúc 29/08/2019
:

Luật Đât đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015
Đăng bởi: Admin lúc 29/08/2019
:

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Văn bản mới

 • Nghị đinh 91/2019/NĐ-CP ngày 05/01/2020

  Đăng bởi: Admin
  11/05/2020
 • Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

  Đăng bởi: Admin
  11/05/2020
 • Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

  Đăng bởi: Admin
  29/08/2019

Tìm theo từ khóa