Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014
Đăng bởi: Admin lúc 29/08/2019
:

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Nghị đinh số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015
Đăng bởi: Admin lúc 29/08/2019
:

Nghị đinh số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản

Văn bản mới

 • Nghị đinh 91/2019/NĐ-CP ngày 05/01/2020

  Đăng bởi: Admin
  11/05/2020
 • Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

  Đăng bởi: Admin
  11/05/2020
 • Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

  Đăng bởi: Admin
  29/08/2019

Tìm theo từ khóa